Από το πρωί υπήρχε καθολοκή συμμετοχή των μελών στο Επιμελητήριο Πιερίας Αιγινίου για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.