Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου υπενθυμίζει στου παραγωγούς την αναγκαιότητα τήρησης των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής σε θέματα χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Παραβάσεις όπως π.χ. ψεκασμοί εντός οικισμών, ψεκασμοί σε αγροτικούς δρόμους που διέρχονται ζώα προς βόσκηση, ανεξέλεγκτη ρίψη και εγκατάλειψη των κενών υλικών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων μετά τη χρήση σε μη ενδεδειγμένους χώρους (αγροί, αρδευτικά κανάλια, στραγγιστικές τάφροι, ρυάκια, ρέματα, κλπ) έχουν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος (ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων) και την απειλή της δημόσιας υγείας (δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο και τα ζώα).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής επιβάλλεται η διατήρηση ζώνης ασφαλείας κατά την εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από παρακείμενες καλλιέργειες, αγροτικούς δρόμους που διέρχονται ζώα προς βόσκηση, επιφανειακά νερά (αρδευτικά κανάλια, στραγγιστικές τάφροι, ρυάκια, ρέματα, κλπ), φυτοφράκτες, φωλιές πουλιών, υδρόβια χλωρίδα, και λοιπά περιβαλλοντικά στοιχεία καθώς επίσης και η αποφυγή εγκατάλειψης στον τόπο εφαρμογής (ή σε άλλο μη ενδεδειγμένο χώρο) των υλικών και μέσων συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η μη τήρηση των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής επισύρει κυρώσεις που αφορούν μειώσεις των ενισχύσεων που λαμβάνονται.

Οι παραγωγοί πρέπει να τηρούν πιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων των γεωργικών φαρμάκων καθώς όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία: « όποιος χρησιμοποιεί φυτοπροστατευτικά προϊόντα χωρίς να τηρεί τα επί της συσκευασίας αναγραφόμενα, όσον αφορά τον τρόπο χρήσης τους, το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας εφαρμογής και της συγκομιδής και την προστασία του οικοσυστήματος, τιμωρείται με πρόστιμο 300 ευρώ ως 30000 ευρώ καθώς και με ποινικές κυρώσεις.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ