Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ : Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου


  Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε όπως παραστείτε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου τη 21η του μηνόςΔεκεμβρίου έτους 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 06:30 μ.μ.για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα : 1. Παράταση χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών τάξεων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 2. Επικαιροποίηση της με αριθμό 146/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας.(Εισήγηση κ. Δήμαρχος – Τεχνική Υπηρεσία).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αιτήσεις δημοτών για θέματα ύδρευσης.(Εισήγηση κ. Γ. Κωστίκος).
 4. Έγκριση ή μη της με αριθμό 84/2012 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. , που αφορά την ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας των υπηρεσιών του.(Εισήγηση κ. Γ. Καλύβας). 
 5. Έγκριση ή μη της με αριθμό 85/2012 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. , που αφορά την έγκριση του απολογισμού του για το οικονομικό έτος 2011.(Εισήγηση κ. Γ. Καλύβας).
 6. Έγκριση ή μη της με αριθμό 111/2012 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. , που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2013.(Εισήγηση κ. Γ. Καλύβας).
 7. Προϋπολογισμός έτους 2013 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.(Εισήγηση κ. Δ. Χλεμές).
 8. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2013. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
 9. Ορισμός επιτροπής παραλαβής υλικών του άρθρου 28 της με αριθμό 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2013. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
 10. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών, παροχής υπηρεσιών του άρθ. 67 του Π. Δ. 28/80 για το οικονομικό έτος 2013. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
 11. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας πάνω από 880,41 € και μέχρι 8.804,11 € (με ΦΠΑ) για το οικονομικό έτος 2013. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου)
 12. Ορισμός μέλους επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 8.804,11 € (με Φ.Π.Α.) για το έτος 2013. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου)
 13. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2013. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
 14. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών για την εκμίσθωση ή εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2013. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου)
 15. Τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.(Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 16. Εορτασμός των Θεοφανείων στο Δήμο Πύδνας – Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
 17. Μετάβαση δύο δημοτικών υπαλλήλων στην Αθήνα για υπηρεσιακές ανάγκες.(Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
Η Πρόεδρος του Δ. Σ.

Μαρία Βουλκίδου