Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Εγώ ειμί ο Κύριος ο πρωθυπουργός σου.
1. Εγώ ειμί ο Κύριος ο πρωθυπουργός σου, όστις εισήγαγόν σε εν οίκου δουλείας, ουκ έσονταί σοι πρωθυπουργοί έτεροι πλην εμού
.
2. Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον Σαμαρικόν ή φιλοαριστερόν, ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τη βουλή και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υπό κάτω της γης, ου ψηφίσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς.
3. Ου βρίσει το όνομα Κυρίου του πρωθυπουργού σου επί ματαίω.
4. Μνήσθητι την ημέραν της Κυριακής αγιάζειν αυτήν, ου κατέλθει εις πορείες.
5. Τίμα τον Βενιζέλο και τον Πάγκαλο.
6. Ου διαμαρτυρηθείς.
7. Ου αγανακτήσεις.
8. Ου φοροδιαφύγεις.
9. Ου γενικώς.
10. Ουκ επιθυμήσεις πάντα όσα των βουλευτών ανήκουσι.