Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης.Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 23 Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 4.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του κ. Βασιλακόπουλου Γεώργιου ως επίτιμου δημότη του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος

2.Συμμετοχή του δήμου στην πρόσκληση 4.1.2_3.3 του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 με τίτλο «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό»
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, Δήμαρχος

3.Συμμετοχή του δήμου στην πρόσκληση 4.1.2_3.5 του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 με τίτλο «Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Διεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ»
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, Δήμαρχος

4.Συμμετοχή του δήμου στην πρόσκληση 4.1.2_3.7 του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 με τίτλο «Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Κουρμπάνι»
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, Δήμαρχος

5.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2012.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

6.Λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση της σύναψης σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης και ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Κατερίνης για την εκτέλεση πρόσθετων δρομολογίων στο Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.2963/2001 και τον καθορισμό της αντισταθμιστικής εισφοράς του Δήμου.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

7.Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης στα Ο.Τ.365Α, 365Β και 365Γ της Πολεοδομικής Ενότητας Επέκταση Σταδίου.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

8.Έγκριση της 16/2012 μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

9.Έγκριση της 59/2011 μελέτης του έργου «Εξοπλισμός και εργασίες βελτίωσης – επέκτασης – μετατόπισης και τροποποίησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων – πεζών με φωτεινή σηματοδότηση (Φ/Σ) του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 65.530,03 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με πρόχειρο διαγωνισμό.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

10.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Άμεσες εργασίες συντήρησης σχολικών κτηρίων του Δήμου» (Τ.Κ. Ελάφου) (147/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

11.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Άμεσες εργασίες συντήρησης σχολικών κτηρίων Δήμου Ελαφίνας» (Τ.Κ. Καταλωνίων) (152/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

12.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Εξοχής» (Δ.Ε. Ελαφίνας) (202/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

13.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρου Ηρώου Δ.Δ. Λαγόραχης» (131/2007 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

14.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση απορροής ομβρίων υδάτων Τ.Δ. του Δήμου» (160/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

15.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση – Βελτίωση όμβριων υδάτων των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Ελαφίνας» (Δ.Ε. Ελαφίνας) (211/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

16.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση υποδομών των Κοιμητηρίων του Δήμου» (Δ.Ε. Ελαφίνας) (239/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

17.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Εθνικού Σταδίου» (39/2009 μελέτη )
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

18.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (45/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

19.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας ΒΑΤΑΝ» (37/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

20.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Οικισμού Ολυμπιακής Ακτής» (68/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

21.Έγκριση παράτασης προθεσμίας του χρόνου φόρτωσης – παράδοσης της «Προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας στο Νηπιαγωγείο της Ανδρομάχης».
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

22.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» (36/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

23.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή – βελτίωση δικτύων ύδρευσης και υποδομών για τη σύνδεση γεωτρήσεων με κεντρικό αγωγό» Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας (122/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

24.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης αγροτικών οδών των ΤΔ Π.Κεραμιδίου, Εξοχής, Ελάφου, Τρίλοφου» Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας (235/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

25.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οικισμών αντλιοστασίων ύδρευσης» Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας (251/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

26.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Καταλωνίων» Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας (68/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

27.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ.Ελάφου και Τρίλοφου» Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας (39/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

28.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Π.Κεραμιδίου» Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας (84/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

29.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικών οδών (προσπελάσεις ρεμάτων) από τις θεομηνίες μηνός Οκτωβρίου 2009 του Δήμου Ελαφίνας» Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας (41/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

30.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού αρδευτικής δεξαμενής Τ.Δ. Καταλωνίων» (163/2008 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

31.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Επιδιορθώσεις – Καθαρισμός χώρων αναστροφής πυροσβεστικών οχημάτων στο δίκτυο αγροτοδασικής οδοποιίας των Τ.Δ. Π.Κεραμιδίου, Ελάφου, Τρίλοφου, Εξοχής & Οικισμού Τόξου» Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας (108/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

32.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Μοσχοποτάμου» Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας (69/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

33.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων (γηπέδων κλπ) δήμου Ελαφίνας» Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας (158/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

34.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» (Αριθ. Μελ. 37/2011 μελέτη )
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

35.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κορινού» (Αριθ. Μελ. 35/2011 μελέτη )
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

36.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου Κατερίνης – Κατασκευή έργων Β φάσης» .
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

37.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 1ου ΠΚΝΤ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Παλαιάς Βρίας» (62/2008 μελέτη ΤΥΔΚ) .
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

38.Τροποποίηση της αριθ.675/2011 απόφασης Δ.Σ. για αύξηση του αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κατερίνης, από είκοσι (20) σε τριάντα (30), ύστερα από την αριθ.11/2012 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

39.Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κατερίνης.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

40.Εκλογή υδρονομέων άρδευσης Δήμου Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο 2012
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

41.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

42.Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο της χρήσης 2011.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος

43.Διαγραφή λόγω ρύθμισης Ν. 3074/02, Ν.3345/05, Ν. 3649/08, Ν. 3801/09 και Ν. 3979/11 και διαγραφή 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήμα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80% .
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

44.Λήψη απόφασης για την επαναδημοπράτηση της αίθουσας δεξιώσεων του Β’ Κοιμητηρίου του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

45.Έγκριση Ενταφιασμού σε παραχωρημένο τάφο λόγω συγγένειας εξ αγχιστείας με αρχικό δικαιούχο
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

46.Παραχώρηση χρήσης αιθουσών σε δημοτικό κτήριο (κτίσμα κονάκι) που βρίσκεται στην Δ.Κ. Κορινού της Δημοτικής Ενότητας Κορινού στον Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Κορινού Πιερίας.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

47.Έγκριση μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα (19,20/02/2012) για Υπηρεσιακούς λόγους (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ).
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

48.Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.439β πολεοδομικής ενότητας Σ. Σταθμού – Αναθεώρηση Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

49.Εξέταση ενστάσεων κατά της αριθ.836/2009 απόφασης Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.Γ559 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Επέκταση Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

50.Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.106α-106β της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού – Αναθεώρηση Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

51.Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.365Α της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Επέκταση Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

52.Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

53.Ορισμός εκπροσώπων για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους σύμφωνα με πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών ενοτήτων του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

54.Έγκριση της αριθ.12/2012 απόφασης Διοικητικού Συμ/λίου της ΔΕΕΕΚ με θέμα «Έγκριση απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2011»
Εισηγητής: Αθανασιάδης Παναγιώτης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΕΕΚ

55.Έγκριση της αριθ.13/2012 απόφασης Διοικητικού Συμ/λίου της ΔΕΕΕΚ με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2012 »
Εισηγητής: Αθανασιάδης Παναγιώτης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΕΕΚ

56.Έγκριση της αριθ. 10/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Κατερίνης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 έως 31/12/2011».
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Δ.Σ. και πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου.

57.Τροποποίηση συστατικής πράξης Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Δ.Σ. και πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου.

58.Τροποποίηση αριθ.37/2012 απόφασης Δ.Σ. [Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Κατερίνης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους υπόλοιπους Δήμους του Νομού Πιερίας και την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών με προνυμφοκτονία στην παραλιακή ζώνη του Νομού Πιερίας για το έτος 2012»] με προσθήκη συμμετοχής της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Π.Κ.Μ. και συμπλήρωση της με αναγραφή των όρων
Εισηγήτρια: Τζουμέρκα Καλλιόπη, αντιδήμαρχος.

59.Έγκριση παραλαβής επιμέρους φάσεων της εργασίας «Αξιολόγηση της ολικής περιβαλλοντικής ποιότητας στο Δήμο Κατερίνης και Ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος Αναβάθμισης» (που υλοποιήθηκε με βάση την αριθ.πρωτ.51005/05.12.2007 προγραμματική σύμβαση)
Εισηγήτρια: Τζουμέρκα Καλλιόπη, αντιδήμαρχος.

60.Έγκριση παραλαβής επιμέρους φάσεων της εργασίας «Βιοκλιματική Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση του Κέντρου της Πόλης» (που υλοποιήθηκε με βάση την αριθ.πρωτ.34748/27.08.2007 προγραμματική σύμβαση)
Εισηγήτρια: Τζουμέρκα Καλλιόπη, αντιδήμαρχος.

61.Τροποποίηση της αριθ. 26/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση νυχτερινής απασχόλησης του προσωπικού καθαριότητας του Δήμου.
Εισηγητής : Βαϊνάς Δημήτριος Αντιδήμαρχος.

62.Συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση 09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με τίτλο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτ/σης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών – θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο»
Εισηγητής: Ίτσιος Γιώργος, αντιδήμαρχος.

63.Αποδοχή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη των δαπανών της μεταφοράς μαθητών που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 01.09.2011.
Εισηγητής: Ίτσιος Γιώργος, αντιδήμαρχος.

64.Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωματικού) από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του ως Πρόεδρος στην επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 1590/86 (που αφορά στη βίαιη απομάκρυνση σταυλισμών).
Εισηγητής: Ίτσιος Γιώργος, αντιδήμαρχος.

65.Έγκριση χορήγησης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε Κ.Υ.Ε.
Εισηγητής: Ίτσιος Γιώργος, αντιδήμαρχος.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ