Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ......

Αναστολή της εγκυκλίου για υποχρεωτική

παραμονή 8:00-14:00 των εκπαιδευτικών

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Εσωτερική Διανομή :
- Διεύθυνση Διοικητικού
- Γενική Διεύθυνση Διοίκησης ΠΔΕ
- Διεύθυνση ΠΔΕ Τμήμα Γ’

ΘΕΜΑ:  Σχετικά με την αποστολή στοιχείων των υπηρετούντων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σας ενημερώνουμε ότι από την κοινοποίηση του παρόντος παύει η ισχύς της υπ’αριθμ.πρωτ.66267/Δ2/16-05-2013 εγκυκλίου σχετικά με την υποχρέωση αποστολής στοιχείων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ