Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

23 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στις 23 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2010.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.
Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων, μελετών και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2010.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2010.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος
Έγκριση της αριθ.30/2010 μελέτης του έργου «Συντήρηση πεζοδρόμων Ολυμπιακής Ακτής», καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος
Έγκριση της αριθ.22/2010 μελέτης του έργου «Συντήρηση και αναβάθμιση του αστικού πρασίνου ενότητας Εθνικού Σταδίου», καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με δημοπρασία.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος
Έγκριση της αριθ.18/2010 μελέτης του έργου «Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση αμμοχάλικων», καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων τοπικών διαμερισμάτων» (119/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.
Τροποποίηση της αριθ.183/2010 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό υπαλλήλων για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και κρίσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών του Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικής αίθουσας στον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου ,ύστερα από αίτημά τους .
Εισηγητής: Παπαζήσης Αναστάσιος, Δ.Σ. και πρόεδρος του Οργανισμού Κοιν.Πολιτικής
Έγκριση ή μη των απολογισμών των Νομικών Προσώπων του Δήμου με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές», για το οικονομικό έτος 2009 (6/2010 εισήγηση ΔΕΠ)
Εισηγητής: Παπαζήσης Αναστάσιος, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΠ.
Συνδιοργάνωση εκδήλωσης μνήμης για τους νεκρούς της μάχης της Πύδνας
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.
Έγκριση διοργάνωσης-συνδιοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.
Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος
Έγκριση διάθεσης χώρου στην Πλατεία Ηρώων για τοποθέτηση μνημείου από την
Πολεμική Αεροπορία.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος
Έγκριση ισολογισμού εσόδων- εξόδων της ΔΕΕΕΚ οικονομικού έτους 2009.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης , Δήμαρχος
Έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων της ΔΕΕΕΚ οικονομικού έτους 2009.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης , Δήμαρχος
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων της ΔΕΕΕΚ οικονομικού έτους 2010.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος
Έγκριση εξειδίκευσης κλάδων-ειδικοτήτων και θέσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου και με με σύμβαση έργου μετά την έγκριση από το Υπ.Εσωτερικών.
Εισηγητής: Ζήνων Σατερζέμης, Αντιδήμαρχος
Έγκριση καταστροφής – απόσυρσης αντικειμένων χωρίς καμία αξία (άρθρο 199 του Δ.Κ.Κ.) ύστερα από τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, Αντιδήμαρχος.
Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Δημ.Σύμβουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής.
Γνωμοδότηση για έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση Προσήλιο Σβορώνου
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.
Έγκριση εξώδικου- συμβιβαστικού τρόπου καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης εκτάσεων γης Δημοτών – Δήμου.
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων από τις κυρώσεις των πράξεων εφαρμογής πολεοδομικού σχεδίου πόλεως Κατερίνης.
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.
Ορισμός προσώπων για την καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους μετά την κύρωση πράξεων εφαρμογής του σχεδίου πόλης Κατερίνης.
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.
Γνωμοδότηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων επιχειρήσεων στην περιοχή του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Γεώργιος Χατζηκώστας, Αντιδήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣ